Veranderende woningmarkt vraagt om nieuwe woonvisie

Input vanuit zorginstellingen, bewoners, bedrijven en corporaties onmisbaar

Arnhem start met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. De belangrijkste pijlers van die visie worden: betaalbaar wonen, levensloopgeschikt wonen, aantrekkelijke woonstad en wijken met identiteit. Sinds de vorige woonvisie het licht zag, in 2004, is de woningmarkt verschoven van aanbodgericht naar vraaggericht. Daarnaast zijn mensen door de veranderingen in de zorg genoodzaakt langer zelfstandig te blijven wonen.

De woonvisie gaat over wonen in de breedste zin van het woord: woning, woonomgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid en sociale samenhang. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema.

Betaalbare woningen hoog op prioriteitenlijst

Meerdere factoren zijn van invloed op de woonmarkt. De bevolking van Arnhem groeit minder snel dan voorheen. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. De vraag naar extra woningen groeit nu nog, maar dat zal de komende jaren veranderen. Transformatie en herbestemming worden dan belangrijker. Huurprijzen stijgen als gevolg van de verhuurdersheffing en het huurbeleid van het Rijk. Er is een tekort aan sociale huurwoningen. De beschikbaarheid van betaalbare woningen staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van het college. De prijzen van koopwonigen zijn in deze regio gunstiger dan in de Randstad. Er is vraag naar woningen in het midden- en duurdere segment. Het aanbod is op dit moment beperk.

Dag van levensloopgeschikt wonen

De pijlers van de nieuwe woonvisie zijn het resultaat van de woonconferentie die de gemeente afgelopen zomer organiseerde. Deze maand nog start het traject om de pijlers verder in te vullen. Dat gebeurt via een speciale pagina op www.arnhem.nl en via stadsgesprekken met bewoners, corporaties, bedrijven, instellingen en een speciale klankbordgroep. Verder wordt dit voorjaar de dag van levensloopgeschikt wonen georganiseerd.

Op basis van de nieuwe, gedragen woonvisie verschijnt in het najaar een gemeentelijke uitvoeringsagenda. Het is de bedoeling dat partijen zich vervolgens verbinden met de uitvoering daarvan. De uitvoeringsagenda wordt uiterlijk in december 2015 vastgesteld.