Rentederivaten: Snelheid noodzakelijk. Nu een ruimhartige compensatieregeling.

ONL voor Ondernemers juicht het initiatief van de AFM toe om een ruimhartige compensatieregeling in werking te stellen om ondernemers die door rentederivaten zijn benadeeld kosteloos te stellen. Daarbij is het van belang dat er voldoende snelheid wordt gemaakt. Wij gaan ervan uit dat ONL voor Ondernemers bij het vaststellen van het herstelkader betrokken wordt. Dat is noodzakelijk voor het draagvlak.

De compensatieregeling wordt vastgesteld op basis van een uniform herstelkader met vaste voorschriften. Dit herstelkader wordt door een onafhankelijke groep deskundigen en in overleg met de banken vastgesteld. Het doel is daarbij om uniforme voorschriften te ontwikkelen om ondernemers bij gelijke gevallen gelijk te compenseren. Het is essentieel dat organisaties die het MKB vertegenwoordigen betrokken worden bij het opstellen van deze voorschriften. ONL voor Ondernemers kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de AFM, de groep deskundigen en de banken.

Hans Biesheuvel: “Snelheid is nu geboden. Veel gedupeerde ondernemers worstelen al bijna 10 jaar lang met de financiële producten die aan hen zijn verkocht. Zij hebben in deze periode hun bedrijf niet kunnen verkopen en leningen niet (extra) kunnen aflossen. Los van de onterechte kosten kunnen zij als gevolg van extra opslagen ook te maken krijgen met gigantische cashflowproblemen. Zolang het derivaat in de boeken staat zitten ondernemers klem. Dit moet nu worden opgelost.”

Het is goed dat de AFM aangeeft dat in het herstelkader meegenomen moet worden dat ondernemers die de afgelopen tijd al een regeling van de bank aangeboden hebben gekregen ook mee kunnen doen aan de aankomende compensatieregeling. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers met een derivaat dat reeds is afgelopen ook gecompenseerd worden voor de geleden schade. Dat is precies zoals de AFM het nu beoogt en dat juicht ONL voor Ondernemers toe.

Biesheuvel: “Het is zeer belangrijk dat er nu een uniforme, eenduidige herstelregeling komt om op basis daarvan de gedupeerde ondernemers te compenseren. In dit dossier zijn er geen uitzonderingen en geen hoekjes om af te snijden. Uiteindelijk zal de bank aan iedere gedupeerde ondernemer een passende compensatie moeten bieden.”

ONL voor Ondernemers waarschuwt dat het mogelijk is dat derivatendossiers verjaren terwijl het compensatieschema nog niet is ingegaan. Voor deze ondernemers dient er vanuit de banken een expliciet commitment te worden afgegeven dat ook deze ondernemers in aanmerking komen. Het mag niet zo zijn dat door de jarenlange vertraging in het gedegen beoordelen van dossiers er nu een groep ondernemers hun recht niet meer kan halen.