Samenwerkende FoodValley-gemeenten zetten de toon Eco-efficiënte bedrijventerreinen in ontwikkeling

Duurzame gebouwen zijn toekomstgerichte gebouwen. Duurzaamheid in gebouwen gaat echter veel verder dan enkel energiebesparing. Het ontwikkelen van duurzaam vastgoed wint daarom steeds meer terrein. Door duurzame bouwtechnieken en duurzame materialen te gebruiken. Door innoverende, betaalbare technieken voor energieopwekking, klimaatbeheersing en waterzuivering toe te passen. De tijd is gekomen dat vastgoed zelf energie opwekt, lucht en water zuivert en daarnaast afval benut voor de opwekking van energie.

Een utopie? Geenszins. Neem bijvoorbeeld het eind vorig jaar afgesloten convenant ’Duurzaam Beton’. Hiervoor plaatsten wethouders van de acht gemeenten binnen de Food Valley - samen met Netwerk Betonketen - hun handtekening. Recycling en milieu staan hierbij centraal. De uitvoering van de afspraak betekent dat op een relatief eenvoudige manier veel CO2, energie en primaire grondstoffen (zand en grind) worden bespaard.

Eco-efficiënt bedrijventerrein

En er is in de regio veel méér in ontwikkeling. Het nog te bouwen datacenter DC Valley gaat in Ede een bedrijventerrein (BTA12) voorzien van duurzame warmte. Zo gaat het centrum zijn restwarmte leveren aan de bijna veertig op het terrein gevestigde bedrijven. Die kunnen daarmee op duurzame wijze hun panden verwarmen. Dat sluit aan op andere duurzame activiteiten die op het BTA12-terrein plaatsvinden. Het terrein beschikt onder meer over een collectieve warmte-koudeopslag (WKO). Daarnaast wordt regenwater opgevangen en hergebruikt. Bovendien is er een plan voor toekomstig gebruik van bodemenergie. Kort gezegd: BTA12 wordt een toekomstgericht eco-efficiënt bedrijventerrein. Dit via samenwerking tussen bedrijven en overheden. Deze is met name gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en het efficiënter gebruik van energie, water, materiaal en de ruimte.

Economische winst

Bedrijven hebben veel te winnen bij ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld via de slimmere inrichting van bedrijventerreinen. De vermindering van de milieubelasting - en het efficiënter gebruik van energie, water, materiaal en ruimte - worden daarom steeds belangrijker. Niet alleen voor het functioneren van een bedrijventerrein in harmonie met de omgeving maar juist ook voor de economische resultaten van de bedrijven die gevestigd zijn op het terrein.

Gezamenlijk

Eco-efficiënte bedrijfsprocessen kunnen onder meer gerealiseerd worden via uitwisseling van energie, materiaal (grondstoffen/afval) en water. Daarnaast wordt gewerkt aan gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties, combinaties van vervoer van goederen en/of personen en bijvoorbeeld gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen. Bovendien valt te denken aan bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.

Winst + Winst

Een eco-efficiënt bedrijf is onderdeel van een eco-efficiënt bedrijventerrein. Het is daarnaast een bedrijf dat minder energie, water en materiaal gebruikt om dezelfde hoeveelheid product te maken. Daardoor dalen de kosten en wordt het bedrijf meer concurrerend. De ondernemer gaat met andere woorden op zoek naar winst voor het milieu (minder energie, minder water, minder materiaal) én naar winst voor het bedrijf (minder kosten en meer competitief).

Duurzaam bouwen

De voortvarende ontwikkelingen in de FoodValley maken het duidelijk: duurzaam vastgoed wint steeds meer terrein. Duurzaam bouwen is een van de gebieden waarop snel en doeltreffend winst valt te behalen. In ecologisch en maatschappelijk, maar zeker ook in economisch opzicht. Vooral de bouw kan fundamenten leggen voor een schone, leefbare en duurzame toekomst. Door duurzame bouwtechnieken en duurzame materialen te gebruiken. Door innoverende, betaalbare technieken voor energieopwekking, klimaatbeheersing en waterzuivering toe te passen die CO2-neutraal zijn. De tijd van energieverslindende gebouwen is voorbij.

De wil en de plannen

De samenwerkende FoodValley gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) stellen een regionale energievisie op. De regio wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er veel energie bespaard en duurzaam opgewekt moet worden. De gezamenlijke gemeentebesturen hebben de afgelopen jaren hun visie overigens al stapsgewijs in praktijk gebracht. Nijkerk steekt bijvoorbeeld heel veel energie in het aanjagen van (duurzame) bedrijvigheid. Daarmee wordt zorgvuldig omgegaan. Als een partij belangstelling toont voor vestiging, wordt gekeken naar de aard van het bedrijf: is het bijvoorbeeld toeleverancier van een Nijkerks bedrijf? Voegt het door een innovatief product iets toe aan het bestaande portfolio? Voor de gemeente Nijkerk betekent innovatie dus niet: méér bedrijvigheid ten koste van alles, maar gerichte inspanningen doen om positieve waarden te behouden en te versterken. Innovatie betekent daarnaast ook het aantrekken van nieuwe bedrijven die de aantrekkingskracht voor zowel ondernemingen als bewoners vergroten en zo de concurrentiepositie van de regio versterken.

Barneveld

Ook Barneveld zet stevig in op het verduurzamen van de bedrijventerreinen in de gemeente. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden. Harselaar-Zuid en Harselaar-Oost springen daarbij als eerste in het oog. En natuurlijk is er op alle andere terreinen veel winst te boeken.
Met het efficiënter instellen van installaties of bedrijfsprocessen, LED-verlichting of het isoleren van een bedrijfsgebouw kan er veel gewonnen worden op het gebied van energie. De vele platte daken op Harselaar zijn ideaal voor het produceren van zonne-energie. Dan zijn er verder nog bedrijven die warmte over hebben en bedrijven die veel warmte gebruiken. Zijn die aan elkaar te koppelen? En ’s nachts? Dan is het terrein ruimschoots verlicht. Dat kan misschien wel wat minder. Allemaal aanknopingspunten voor een efficiencyslag en om zelf duurzame energie te produceren. Sommige maatregelen voor duurzame energie op Harselaar kunnen collectief opgepakt worden, andere lenen zich meer voor een individueel bedrijf.

Veenendaal: collectief project

Deze maand (juni 2017) is een belangrijke stap gezet naar een energieneutraal Veenendaal in 2035. Ondernemend Veenendaal krijgt een subsidie voor het plaatsen van 23.000 zonnepanelen. Samen zijn deze zonnepanelen goed voor een opbrengst van 7,4 megawatt (MW). Eén megawatt kan ongeveer duizend huishoudens van elektriciteit voorzien.
De kern van het project is de bundeling van verschillende daken tot één groot project, zodat er projectfinanciering aangetrokken kan worden. Bedrijven kunnen op twee manieren deelnemen aan het collectieve project. Zij stellen hun dak ter beschikking zonder zelf te investeren en nemen vervolgens groene stroom van hun eigen dak af. Of zij investeren in het collectieve project.

Samen energieneutraal

René van Holsteijn is voorzitter van de werkgroep Duurzaam Ondernemen Veenendaal en actief betrokken als één van de aanjagers van dit project. “Energieneutraal worden moeten we samen doen. Samen met de bedrijven én samen met de gemeente en inwoners. Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden in Veenendaal. Bedrijven zijn blij met deze concrete aanpak en kunnen gemakkelijk aanhaken. 2035 lijkt nog heel ver weg. Maar willen we 2035 halen, dan moeten we nu beginnen.” In oktober gaat een tweede ronde SDE+ subsidie van start. Informatie via parkmanager Geurt Valkenburg.

Adviezen en subsidiekansen

Nu de economie aantrekt, denken ondernemers weer aan uitbreiding of verhuizing naar een grotere of andere bedrijfslocatie. Het vinden, ontwerpen en inrichten van een geschikte bedrijfsruimte is een intensief traject. En bedenk ook: vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Dat vergt actie.
Er zijn verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden beschikbaar voor duurzame maatregelen in de onderneming. Rijk, provincie en gemeente bieden die aan. Raadpleeg de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO - rvo.nl). Daarin staat de EIA-regeling (Energie Investerings Aftrek) voor fiscaal voordeel bij energiebesparend investeren en gemakkelijker op de markt brengen van innovatieve, energiezuinige producten.
Gemeenten, Specialisten en makelaars weten er alles van. Die staan in onze regio klaar om ondernemers van de beste adviezen en optimale subsidiekansen te voorzien.