Column: Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

mr. J. Brouwer

In de Wet Werk en Zekerheid (inwerking getreden op 1 juli 2015) werd de transitievergoeding geïntroduceerd. Iedereen die langer dan 2 jaren in dienst is geweest, kan aanspraak maken op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband.

Dat geldt ook voor de situatie dat de werknemer langer dan 2 jaren arbeidsongeschikt was geweest. Na twee jaar houdt de loondoorbetalingsverplichting weliswaar op, maar eindigt niet automatisch het dienstverband. Werkgevers die gedurende die 2 jaren het loon, of althans een deel daarvan, doorbetaald hadden en soms ook kosten gemaakt hadden voor re-integratie vonden het niet redelijk dat zij daarnaast dan ook nog de transitievergoeding verschuldigd waren. Om dat te vermijden vroegen werkgevers maar geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan, maar lieten ze die voortduren, een “slapend” dienstverband. Werknemers zagen zo die transitievergoeding aan hun neus voorbij gaan en vroegen dan zelf maar om beëindiging van hun dienstverband.

De kantonrechters oordeelden echter dat als een werknemer zelf om beëindiging van zijn dienstverband vraagt, hij alleen recht heeft op een transitievergoeding als hij aannemelijk maakt dat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van zijn werkgever. Maar van een werkgever die netjes 2 jaren heeft doorbetaald en op juiste wijze aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan dat niet worden gezegd.

Aan die toch wat vreemde situatie wordt nu een einde gemaakt. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer op 12 juli 2018 een wet aangenomen op grond waarvan de werknemer, ook als het dienstverband eindigt na 2 jaren arbeidsongeschiktheid, aanspraak kan maken op een transitievergoeding. De werkgever ontvangt van het UWV compensatie voor de betaalde transitievergoeding vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. De regeling geldt voor betaalde transitievergoedingen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De aanvraag voor compensatie voor al betaalde transitievergoedingen kan worden ingediend vanaf 1 april 2020.

Mr. J. Brouwer is advocaat/partner bij Boers Advocaten en is gespecialiseerd in het Ondernemersrecht en het Arbeidsrecht. Een ondernemer met vragen kan dan ook altijd bij hem terecht: e-mail [email protected] , tel. 0318 522 404