De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Foodvalley loopt tien jaar op kop met ICT Valley

6 minuten

De Verenigde Staten pochen met Silicon Valley, de Gelderse Vallei (Foodvalley) mag trots zijn op ICT Valley. ICT Campus, het samenwerkingsverband tussen overheid, ICT-bedrijven en onderwijsinstellingen, heeft ICT Valley voortgebracht. En ICT Valley, de stichting waarbij inmiddels zo’n honderd ICT-bedrijven zijn aangesloten, viert dit najaar zijn tweede lustrum. Hoofdrolspelers blikken terug op het ontstaan, benoemen de successen en zetten de bakens uit voor de toekomst.

Het economisch tijdperk van wol en sigaren was ten einde gekomen. ‘In 2010 zochten we daarom een nieuw economisch gezicht voor Veenendaal’, blikt wethouder Marco Verloop terug. ‘Met het verdwijnen van de traditionele industrieën moet je waken voor een kleurloos profiel. Met Winkelstad Veenendaal en ICT Campus kon Veenendaal zich nadrukkelijk profileren. De Veenendaalse wethouder – met ICT Campus in zijn portefeuille – ging contacten leggen met het lokale ICT-bedrijfsleven. ‘Aanvankelijk was er sprake van enige scepsis, omdat Veenendaal meer te bieden heeft dan alleen ICT. Ook was er enige huiver vanwege concurrentiebelangen. Maar vergelijk het met de ‘hardlopers’ in een winkeletalage. Daar valt als eerste de blik van de klanten op. Wie naar binnen stapt, ontdekt de rest van het assortiment.’

Wethouder Marco Verloop:  ‘Niet alleen de klassieke softwarebedrijven, maar ook ondersteunende partijen binnenhalen.’

Wethouder Marco Verloop

Samenwerking geïntensiveerd

Van lieverlede begonnen ICT-ondernemers elkaar steeds meer op te zoeken. En in hun kielzorg regionale onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Utrecht, Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). ICT Campus ontstond, een vanuit Veenendaal opgezet platform dat onderwijs, overheid en ICT-bedrijven met elkaar verbindt voor onderlinge versterking en inspiratie. ICT Campus ontwikkelt zich nu tot een onafhankelijke entiteit. Uit ICT Campus kwam in 2012 ICT Valley voort. Ruim honderd ICT-bedrijven zijn inmiddels aangesloten bij ICT Valley. Sommige vestigen zich speciaal vanwege de ICT-clustering in deze regio. Jaarlijks wordt de ICT Award uitgereikt aan de ICT-onderneming van het jaar. De jaarlijkse Digital Days vormen een belangrijk Tech event voor jong talent uit de regio. Ook waardevol als promotiemiddel voor de sector. Scholen voeren ICT-projecten uit voor het bedrijfsleven, dat op zijn beurt studenten en werknemers helpt aan stage- en opleidingsplaatsen.

‘Iedereen helpt en versterkt elkaar binnen het netwerk van ICT Campus. De onderlinge samenwerking is de afgelopen tien jaar geïntensiveerd.  Diverse projecten hebben gestalte gekregen. Als gemeente kunnen wij niet achterblijven. Want ook wij vormen een organisatie, die steeds meer datagedreven denkt en handelt.’ Grote uitdaging voor de toekomst: personeelswerving. ‘Werknemers ‘hoppen’ tegenwoordig makkelijk van job naar job. Laten we daarom proberen hen in Veenendaal te houden. Robotisering en automatisering verminderen personeelskrapte, dus investeer daarin. Maar wees tegelijkertijd voorzichtig, want je gunt iedereen zijn baan.’

Marco Verloop ziet graag het ‘speelveld’ verbreden. ‘Niet alleen de klassieke softwarebedrijven, maar ook ondersteunende partijen binnenhalen. Kijk bijvoorbeeld naar de zorg en de landbouw. Die sectoren maken in toenemende mate gebruik van datatechnologie. En spreek je over biotechnologie en food tech, dan heb je het over onze Regio Foodvalley.’

Arjen Droog: ‘Niet afwachtend naar Den Haag kijken, maar uitgaan van eigen kracht’

Arjen Droog

Sensoren voor stikstofdepositie

Arjen Droog is directeur van Regio Foodvalley. ‘Wij stimuleren de economische ontwikkeling van de regio. Dat lukt alleen met ondernemers van goede wil die stoere stappen durven te zetten. Mensen die naast het eigen belang oog hebben voor het gemeenschappelijke. Die vind je ook bij ICT Valley. Zo versterken ICT Campus, ICT Valley en Regio Foodvalley elkaar, want we hebben elkaar nodig. Net zoals innovaties hard nodig zijn. Niet afwachtend naar Den Haag kijken, maar uitgaan van onze eigen kracht en zelf aan de slag gaan.

Gelukkig lopen er behoorlijk wat projecten met onze partners. We helpen bijvoorbeeld boeren met digitaliseringsoplossingen voor hun logistiek en verkoop in de regio. We ondersteunen de Digital Days. Sinds kort ligt er een netwerk van tientallen slimme sensoren die de stikstofdepositie in het Binnenveld meten. Dus hoe actueel wil je het hebben? Het idee van een fysieke campus begrijpt Droog wel. ‘Een kennis- en ontmoetingscentrum, als herkenbaar uithangbord voor ICT Valley. De onderlinge samenwerking is sterk gegroeid. Dat stimuleert om de wens voor een échte campus werkelijkheid te laten worden.’

Astrid Hoge: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Astrid Hoge

Samen slim, schoon en sociaal

Samen zoeken waar energie zit. Dat is de ambitie van Astrid Hoge, academiedirecteur IT en Mediadesign bij HAN University of Applied Sciences. ‘Onze regio, met ICT Campus en ICT Valley, is een gerenommeerde regio vol potentie, vergelijkbaar met TechValley in Noord-Holland en Brainport Eindhoven. En zelfs iets verder ontwikkeld dan andere ICT-regio’s. Ook is dit een hechte samenleving, waardoor partijen elkaar snel en makkelijk weten te vinden. Er ligt een stevige basis onder al die verbindingen. Onderwijs en bedrijfsleven willen mensen in de regio bereiken. Wij als HAN treden op als ‘mede-ondernemers’ met onder andere interessante (stage)projecten en leergemeenschappen waaraan regionale ICT-bedrijven een belangrijke bijdrage leveren. Ik geloof in de kracht van het gebundelde ondernemerschap. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. We moeten het vakgebied interessant maken voor een brede doelgroep.’

De HAN-strategie valt uiteen in drie aandachtgebieden: samen slim (kennisdelen, samen innoveren), samen schoon (ontwikkelen van duurzaamheidsoplossingen en schone energiebronnen) en samen sociaal (terugdringen van sociaal-economische ongelijkheid). ‘ICT fungeert daarbij als sleuteltechnologie, als ‘applied science’. Bij ons kan aanstormend ICT-talent kiezen voor HBO-ICT of Communication & Multimedia Design (CMD). Onze studenten vinden het fantastisch om tijdens hun studie veelvuldig op de werkvloer te komen. En hoe eerder, hoe beter. Het prikkelt enorm. De Digital Days bijvoorbeeld bestendigen en promoten die samenwerking.’ Regionale toppers die zijn gestart door oud-studenten zijn bijvoorbeeld Flitsmeister, ARGO-ICT en Vormkracht10.

Arjan van Vugt: ‘ICT Valley is een prachtig platform, dat dit allemaal mogelijk maakt.’

Arjan van Vught

Aanvraag vergunning

Hoogstwaarschijnlijk dankt de ICT-opleiding van de CHE zijn bestaan zelfs aan ICT Campus. Arjan van Vugt is directeur Bedrijfskunde, Communicatie, HRM, ICT en Journalistiek. ‘Onze eerste lichting ICT-studenten is dit jaar afgestudeerd. Dat waren dertien pioniers – een aantal dat in de loop van dit schooljaar nog veel hoger wordt. Zo’n 25 procent van de starters heeft de opleiding in vier jaar afgerond. Een heel goede score.’

Rond 2015 zocht de CHE naar mogelijkheden om verder te groeien. ‘Zo kwam ICT in de markt. ICT-ondernemers hielpen ons bij de doelmatigheidstoetsing om de opleiding te mogen starten. De opleiding werd ontwikkeld door een groep die bestond uit docenten en mensen uit het ICT-werkveld. HSO bijvoorbeeld vaardigde een medewerker af, die tegenwoordig ook fungeert als docent op de CHE. We investeren in goede samenwerkingsverbanden voor onze opleidingen en zakelijke en educatieve projecten bij bedrijven. De contacten met het regionale bedrijfsleven blijven warm. Met Gerrit Valkenburg van Stichting ICT Valley en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal lopen uitstekende lijnen. Vanwege de enorme krapte op de arbeidsmarkt trekken werkgevers hard aan onze studenten. Ook vanuit onze christelijke identiteit dragen partners ons een warm hart toe.’

Een opleiding starten vanuit het werkveld leidt tot een ander onderwijsconcept, waarin de praktijk natuurlijk een prominente plaats inneemt. ‘Voor de toekomst denken we na over post-hbo-opleidingen en – naast onze deeltijdopleiding AD ICT Service Management – over een HBO ICT in deeltijdonderwijs. In het laatste geval kunnen ICT-studenten direct aan de slag bij werkgevers. Studie en werk moeten zo optimaal mogelijk op elkaar aansluiten. ICT Valley is een prachtig platform, dat dit allemaal mogelijk maakt.’

Uitgebreid bestuur

Wanneer je bovenstaande doorleest, kom je tot de conclusie dat ICT Valley zorgt voor die zaken die je als individueel ICT-bedrijf zelf niet geregeld krijgt. Secretaris Gerrit Valkenburg: ‘Vanuit het bestuur en toezicht van ICT Valley is de afgelopen tien jaar gewerkt aan een zo goed mogelijke omgeving waarin ICT-bedrijven kunnen floreren. Natuurlijk wil je ook verder kijken, en om die reden is het bestuur uitgebreid met een drietal bestuursleden die we de komende tijd willen voorstellen. Samen met hen zetten we de komende tijd de koers voor de volgende periode uit. Daarbij zijn economische betekenis voor de omgeving, belangenbehartiging, netwerkorganisatie, innovatie en onderzoek/kennisontwikkeling belangrijke steekwoorden.’

Gerrit Valkenburg