De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Het concurrentiebeding: hoe bind ik mijn werknemers (vooral niet)

mr. L.J. Hofstra (jurist, Boers Advocaten)
< 1 minuut

Werkgevers gebruiken vanwege schaarste op de arbeidsmarkt steeds vaker het concurrentiebeding als middel om werknemers aan zich te binden. Het concurrentiebeding is hier niet voor bedoeld en er bovendien ongeschikt voor. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat het concurrentiebeding regelmatig niet standhoudt. Het concurrentiebeding wordt door rechters streng beoordeeld, met name in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Een concurrentiebeding is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts toegestaan wanneer uit een schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In de praktijk blijkt de inhoudelijke toets van de motiveringsplicht een zware toets te zijn. Er zijn weinig uitspraken te vinden waarbij werkgever aan de minimale formele vereisten voor de motivering voldoet én slaagt voor de inhoudelijke toets van de motiveringsplicht.

Om een gevecht over de houdbaarheid van het concurrentiebeding te voorkomen, is het werkgevers aan te raden om in plaats daarvan een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit beding moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd is het bijvoorbeeld van belang dat de terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het verloop van de werkzame periode en dat de ernstige consequenties van de regeling duidelijk aan de werknemer worden uitgelegd.

Ook is het mogelijk een studiekostenbeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd. Let wel; hier gelden strengere eisen. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt namelijk extra getroffen door een studiekostenbeding; hij is niet alleen zijn baan kwijt maar wordt ook nog eens geconfronteerd met het terugbetalen van zijn studiekosten.

Wilt u een beding opnemen in een arbeidsovereenkomst? Bel ons dan vooral vóórdat u een overeenkomst sluit. Tel: 0318 522 404