De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Inclusief ondernemen oplossing voor exploderende vacatures

4 minuten

Schaarste arbeidsmarkt tastbaarder dan ooit

We worden er dagelijks mee geconfronteerd: volop vacatures en de groep beschikbare werkzoekenden daalt maand na maand. Die arbeidsmarktkrapte is overigens niet nieuw. Het fenomeen bestond al voor corona. En waarschijnlijk zal de arbeidsvraag ook de komende jaren niet snel drastisch terugvallen. Ondertussen explodeert de vacaturemarkt.

 

Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die – om diverse redenen – niet of nauwelijks op de arbeidsmarkt actief zijn. Met de steeds kleiner wordende groep werkzoekenden komen deze niet-beroepsactieven steeds duidelijker in beeld. En daar zitten absoluut veel onvermoede talenten bij. Die moeten we dus professioneel en in hoog tempo gaan opsporen. Want met het bieden van gelijke kansen voor iedereen worden vele deuren geopend die voorheen gesloten leken te zijn.

“In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, geloof, functie, geslacht of herkomst.”
Inclusieve en diverse organisatie

Een inclusieve organisatie van de arbeidsmarkt maakt zo goed mogelijk gebruik van de diverse talenten en vermogens. Het idee is simpel: diversiteit staat voor het comfort van iedereen op de werkvloer. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, levensfase, geloof, functie, geslacht, herkomst of beperking. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten. De schaarste op de arbeidsmarkt is tastbaarder dan ooit tevoren. Mensen zoeken ook massaal naar een werkgever die rekening houdt met hun persoonlijkheid en vaardigheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Inclusief ondernemen vormt een deel van de oplossing voor deze uitdagingen.

Uitdagingen

Diversiteit en inclusie op de werkvloer vormen de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Een inclusieve arbeidsmarkt promoten betekent dat we het eenvoudiger maken voor mensen om (opnieuw) toe te treden tot de arbeidsmarkt én dat we drempels tot werk proberen weg te halen. Dat kan door te focussen op kwalitatieve jobs en armoede onder werkenden te vermijden via loon, voordelen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid, levenslang leren en carrièremogelijkheden. In een inclusieve arbeidsmarkt moeten mensen hulp krijgen om aan het werk te blijven en vooruit te gaan in hun carrières.

Weerspiegeling maatschappij

Waarom is het zo belangrijk om inclusie hoog op de agenda te plaatsen? De werkvloer is een weerspiegeling van de maatschappij. Wil een bedrijf of organisatie in de toekomst succesvol blijven, dan is de zorg voor voldoende inclusiviteit een onvoorwaardelijk streven. Maar diversiteit en inclusie moeten goed beheerd worden. Bepaalde zaken zorgen wel eens voor conflicten, zoals cultuurverschillen. En mensen hebben verschillende persoonlijkheden, waarden en normen. Bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met onbewuste vooroordelen. Onder meer de Rijksoverheid streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Er is behoefte aan een diversiteit van zienswijzen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen namelijk de denkkracht van de organisatie vergroten.

“Wie economisch wil blijven groeien, moet beseffen dat elke arbeidskracht telt en deze dus gaat waarderen en aanvaarden.”
Elke arbeidskracht telt

Ondanks het breed gedragen groeiende bewustzijn zijn er nog altijd bedrijven en organisaties die nauwelijks aandacht (willen) besteden aan diversiteit en inclusie op hun werkvloer. Hoe kan dit terwijl momenteel de arbeidsmarkt min of meer in “brand” staat? En wat doe je als dit aan de hand is? Je gaat natuurlijk onmiddellijk “blussen”. Maar het is daarnaast ook zeer belangrijk om na te denken over hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen. Wie economisch wil blijven groeien, moet beseffen dat elke arbeidskracht telt en deze dus gaat waarderen en aanvaarden. Het streven naar inclusie is uitermate belangrijk, op zowel economisch als menselijk vlak. Mensen horen zich goed te voelen binnen het bedrijf waar ze werken. En het is de taak van het bedrijf om dit mogelijk te maken. Daarover zijn alle deskundigen het eens.

Oproep ondernemers

De ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN komen met de oproep om werknemers te verleiden om meer uren te gaan werken. Méér uren werk per werknemer kan ervoor zorgen dat de werkdruk beheersbaar blijft. Ook zouden de extra uren de maatschappelijke problemen als gevolg van de personeelstekorten kunnen verminderen.  Volgens de ondernemers moet arbeidsduurverlenging weer vaker onderwerp van gesprek worden in bedrijven en aan de cao-tafels. Dit zouden werkgevers en werknemers zelf moeten oppakken. “Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: we lossen een deel van het krapteprobleem op en het is goed voor de koopkracht van werknemers, nu het leven in korte tijd fors duurder is geworden”, aldus de organisaties in een verklaring.

Serieuze problemen

De huidige tekorten op de arbeidsmarkt zorgen voor “serieuze problemen”, zo klinkt het.  Ondernemers wijzen onder andere op de kwaliteit van de zorg die achteruit holt. Verder spelen er problemen in het onderwijs, openbaar vervoer maak ook bij ondernemers. Daarnaast worden de ambities voor de verduurzaming en de woningbouw onhaalbaar. De tekorten belemmeren de economische groei.

“Er schuilt heel wat onontgonnen talent in de groep van mensen met een arbeidsbeperking.”
Toekomst

Precies voorspellen hoe de toekomstige arbeidsmarkt er zal uitzien is nauwelijks te doen. Maar één ding is wel zeker: de ontwikkelingen zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Zaken als permanente vorming en duurzame productiviteitsgroei moeten aangeboden worden. Dit is een voorwaarde en een garantie voor een relevante plek op onze arbeidsmarkt. Daarnaast zorgt de combinatie van ‘meer mensen aan de slag’ met ‘efficiënter werken’ voor een duurzame productiviteitsgroei. Dat betekent niet zozeer dat we nóg harder moeten werken, maar dat we onze output verhogen door mens en technologie op een optimale manier te combineren. Een inclusieve maatschappij vraagt ook een inclusieve arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk ook in het belang van de organisaties zelf. Er schuilt heel wat onontgonnen talent in de groep van mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven mogen deze mensen zeker niet over het hoofd zien. Integendeel: ze kunnen een troef zijn om de ‘War for Talent’ te winnen.

Wetten- en regelgeving

De nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 is de nieuwe Implementatie wet ingegaan en moet je als werkgever rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen, die gevolgen hebben voor de arbeidsverhouding. .De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen.

  • Uitbreiding informatieverplichting;
  • Kosteloze scholing;
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.

Meer info:www.rijksoverheid.nl