De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

SCHULDEN VERMINDEREN

mr. R.E.P. de Koning
3 minuten

De meeste ondernemingen voldoen graag hun financiële verplichtingen. Het geeft zelfs een bevrijdend gevoel als je een (oude) schuld inlost. Toch worden niet alle schulden op tijd voldaan. Het niet voldoen van de schulden is van alle tijd, maar op dit moment zijn de problemen voor sommige ondernemingen extra bezwarend.

 

Een akkoord met schuldeisers

Als je als schuldeiser te horen krijgt dat jouw vordering niet voldaan kan worden, dan is dat natuurlijk slecht nieuws. Want ook de schuldeiser heeft die betaling nodig om weer aan zijn verplichtingen te voldoen. Toch leert de ervaring dat veel schuldeisers er begrip voor hebben als een schuldenaar tijdig meldt dat er betalingsproblemen zijn of dat er betalingsproblemen aan komen. In goed overleg zijn vaak de beste oplossingen voor beide partijen denkbaar. Als alle partijen water bij de wijn doen, is er meer ruimte voor een toekomstperspectief en dat is in het belang van alle betrokken partijen. Schuldeisers willen dan wel dat alle betrokken partijen bijdragen aan een constructieve oplossing.

Dat lukt niet in alle gevallen. Een belemmering is bijvoorbeeld een schuldeiser die zijn vordering heeft verzekerd bij een kredietverzekeraar. De verzekeringsvoorwaarden staan dan niet toe dat er een akkoord gesloten wordt en betaalt alleen uit bij een faillissement. Soms is een akkoord niet mogelijk omdat schuldenaar en schuldeiser het elkaar niet gunnen als gevolg van een verslechterde onderlinge relatie. Een akkoord met schuldeisers strandt dan omdat niet alle schuldeisers met een akkoord instemmen. Een faillissement lijkt dan het enige overgebleven alternatief.

Schuldeiser die niet instemt is toch gebonden aan het akkoord

Sinds 1 januari 2021 is het mogelijk weigerende schuldeisers een akkoord op te leggen. Dat kan zelfs als het aanbod door meerdere schuldeisers is afgewezen. Deze wettelijke bepalingen zijn nieuw en daarom is deze mogelijkheid om schulden te saneren nog niet zo bekend. Deze regeling wordt de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) genoemd. Er zijn natuurlijk wel strikte voorwaarden aan verbonden. Toch biedt deze optie vele mogelijkheden om de schulden te reduceren. Samen met een specialist op dit gebied, bepaalt u hoe de schulden gereorganiseerd worden. Uniek aan deze regeling is dat niet alle schuldeisers in een reorganisatie betrokken moeten worden. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar die om schuldeisers over de streep trekken in te stemmen met de reorganisatie. Een betaling ineens of een betaling in termijnen. Een omzetting van een vordering naar aandelen behoort ook tot de oplossingen. De onderneming kan dan weer worden voortgezet en sleept niet een enorme schuldenlast mee. Als de onderneming toch gestaakt wordt, kan dit ook gebruikt worden om de onderneming te vereffenen en niet met een faillissement te eindigen.

TOA-krediet

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 wordt een toename van ondernemers verwacht die gebruik gaan maken van de WHOA. Speciaal voor het MKB heeft de regering het Time Out Krediet (TOA) geïntroduceerd. Dit is een nieuw kredietinstrument dat werkkapitaal en achtergesteld vermogen verstrekt en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het MKB. De kredietfaciliteit is zodanig vormgegeven dat alleen bedrijven in aanmerking komen die met een WHOA-akkoord financieel gezond worden en voldoende levensvatbare bedrijfsactiviteiten ontplooien.

Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. De uitvoering van het TOA-krediet is belegd bij Qredits. Het kredietmaximum is 100.000 euro, met maximale looptijd van 6 jaar. De te betalen rente is lager dan gebruikelijk en ook de overige voorwaarden zijn vriendelijk. Voor deze TOA-kredieten heeft het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. En, op is op.

Conclusie

Samen met insolventiespecialisten is het goed mogelijk om schulden te verminderen. Daarvoor moet u wel tijdig in actie komen want dan willen schuldeisers nog naar een passende oplossing zoeken en heeft u de schuldeisers nog iets aan te bieden. De mogelijkheid om gebruik te maken van het TOA-krediet is een extra stimulans om uw schuldenpositie te verbeteren. Wacht daar niet te lang mee, hoe eerder u begint hoe groter de kans van slagen.

U kunt contact opnemen met mr. Ralf de Koning via rdekoning@boersadvocaten.nl of bel naar 0318 – 52 24 04.