De ZAKENMARKT De ZAKENMARKT

Strategische Agenda. Met veel energie en positieve passie vooruit

Gijs Eikelenboom, voorzitter commissie Strategische Agenda: “Deze regio heeft een ondernemersmentaliteit en dat geeft ons samen met Wageningen UR een unieke positie in Food.”
4 minuten

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe komen ze tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. Commissievoorzitter Gijs Eikelenboom: “De regio bruist van de goede ideeën. Met een goede focus en een gelijkwaardige samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Waar doorgaans de overheid de regie heeft, staat sinds dit jaar een ondernemer aan het roer van de commissie Strategische Agenda. Gijs Eikelenboom is commercieel directeur van Denkavit in Voorthuizen. Een familiebedrijf, opgericht in 1952, dat de laatste jaren een enorme groei doormaakt en inmiddels 540.000 ton jongdiervoeding per jaar produceert. Eikelenboom is ook voorzitter van de Barneveldse Industriële Kring (BIK).

Dat overheden in de regio meestal ‘in the lead’ zijn, is heel logisch, zo stelt Eikelenboom. “Regio Foodvalley is nu eenmaal vanuit de gemeenten in het leven geroepen. Ik vind het een enorm goede zet om de regio op deze manier te ‘branden’. Deze regio heeft een ondernemersmentaliteit en dat geeft ons samen met Wageningen UR een unieke positie in Food. Daarmee hebben we echt goud in handen.”

De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven ontplooid en processen in gang gezet om van Regio Foodvalley een economische topregio te maken. “Dat heeft al veel opgeleverd”, benadrukt Eikelenboom. “Maar het moet de komende periode meer vruchten gaan afwerpen.” Hij pleit er vanuit zijn ondernemersvisie voor dat projecten en programma’s gemanaged worden. “Daar is een organisatiemodel voor nodig”, voorziet hij, “waarin afspraken worden gemaakt, projecten centraal worden gecoördineerd en processen worden opgevolgd.”

Focus en gelijkheid

Een andere uitdaging is dat Foodvalley voor veel ondernemers nog een abstract begrip is, te ver van hun bed, weet Eikelenboom. Twee belangrijke aandachtspunten die tot uitdrukking komen in de nieuwe Strategische Agenda, kunnen daar wat aan veranderen. “Focus, dat is ten eerste heel belangrijk”, benadrukt de voorzitter. “Focus op wat er gebeurt, op wat er nodig is om doelen te realiseren.” De visie die nu uitgewerkt wordt in de nieuwe Strategische Agenda, zal zich daarom toespitsen op vijf thema’s. “Doe je dat niet, dan blijft alles wat er in de regio aan goede dingen gebeurt, te veel versnipperd”, stelt Eikelenboom. “Focus betekent meer samenhang, maar ook: prioriteiten stellen en geen dingen dubbel doen. Met de commissie zitten we nu middenin dat proces en hebben we een richting te pakken die goed voelt. De agenda moet straks duidelijk zijn, met commitment van alle partijen, dan weet iedereen welke kant we opgaan.”

Gelijkheid in zeggenschap tussen overheid, ondernemers en onderwijs, is naast focus het andere aspect dat volgens Eikelenboom van cruciaal belang is: “Elke ‘O’ is net zo belangrijk. We beslissen samen over de doelen, de focus, de route, de financiering, en delen de verantwoordelijkheid”, geeft de voorzitter aan. Dat een ondernemer nu het voortouw heeft in de ontwikkeling van de nieuwe Strategische Agenda, draagt al bij aan een beter evenwicht. “Niet dat het de afgelopen periode niet goed is gegaan”, benadrukt Eikelenboom. “Maar elk proces heeft stadia van ontwikkeling. Het gaat erom dat alle partijen straks het gevoel hebben dat er echt synergie is tussen de drie O’s in Regio Foodvalley. Met veel energie en positieve passie vooruit, dat is hoe we verder gaan.”

Meer mogelijk

Goed communiceren wat het belang is van regionale samenwerking, is volgens Eikelenboom hard nodig. “Ondernemers vragen zich vaak af: What’s in it for me?”, ervaart hij. Voor elke ondernemer is dat belang verschillend, zo realiseert Eikelenboom zich. “Voor Denkavit bijvoorbeeld, is een kerngezonde primaire sector in de regio van groot belang”, illustreert hij. “Die economische activiteit is essentieel voor onderzoek en de ontwikkeling van kennis.” Maar er zijn veel meer bedrijven die baat hebben bij een florerende agrarische sector. “Denk aan ondernemers op het gebied van stallenbouw en mechanisatie, die profiteren als agrariërs kunnen investeren.”

Eikelenboom benadrukt dat er niet alleen veel te halen valt, maar dat er voor ondernemers ook taken en verantwoordelijkheden liggen in de regio. “Als er behoefte is aan meer onderwijs en studenten, dan moet je als bedrijf ook stageplekken faciliteren”, geeft hij als voorbeeld. “Samenwerking biedt alle partijen enorm veel kansen.” De voorzitter vindt dat de potentie die de regio heeft, nog regelmatig wordt onderschat. “Er is misschien wel meer mogelijk dan we denken. Wereldwijd neemt Regio Foodvalley een unieke positie in als het gaat om het voedselvraagstuk. Daar mogen we als partijen in deze regio óók best heel trots op zijn.”

Wat is de Strategische Agenda?

In de Strategische Agenda 2020-2025 worden de gezamenlijke doelen vastgelegd die de triple-helixpartners de komende jaren met elkaar willen bereiken in Regio Foodvalley. Een commissie waarin ondernemers, overheid en onderwijs gelijkwaardig samenwerken, begeleidt de ontwikkeling van deze agenda. De nieuwe Strategische Agenda zet de lijn door van de voorgaande agenda, die in 2019 afloopt, en versterkt de ambitie. De komende tijd wordt input uit de regio gevraagd, waarna doelstellingen en programmalijnen verder worden aangescherpt. De Strategische Agenda vormt, na vaststelling door de gemeenteraden, het kader voor de uitvoering van projecten.

De commissie Strategische Agenda Regio Foodvalley bestaat uit voorzitter Gijs Eikelenboom (Denkavit, Barneveldse Industriële Kring), vice-voorzitter Mariska de Kleijne (Rabobank Vallei en Rijn), René Verhulst (Regio Foodvalley), Piet Zoon (Regio Foodvalley), Mirjam van ’t Veld (Ziekenhuis Gelderse Vallei), Gerke van Zalk (Federatie Ondernemersbelangen Valleiregio), Bastiaan Pellikaan (Aeres Groep) en René van Holsteijn (Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal).